REGULAMIN USŁUGI „DENTOGO” W SOLDENT KLINIKA ESTETYCZNEJ ORTODONCJI I IMPLANTOLOGII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą zakładu leczniczego Soldent Klinika Estetycznej Ortodoncji i Implantologii, wpisanego do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, numer wpisu 000000137190, numer REGON zakładu leczniczego 14613535600026, umożliwia Pacjentom korzystanie z usługi „DenToGo”.

 

§ 2.

Podmiot leczniczy (zwany dalej: Soldent Kliniką Estetycznej Ortodoncji i Implantologii) działa na podstawie:

 • powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • umowy o współpracę;
 • wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • regulaminu organizacyjnego.
 •  

§ 3.

Regulamin niniejszy obowiązuje:

 1. wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;
 2. wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne, korzystających z usługi „DenToGo”.
 3.  

§ 4.

Regulamin niniejszy określa funkcjonowanie usługi „DenToGo” w Soldent Klinice Estetycznej Ortodoncji i Implantologii.

 

CELE I ZADANIA USŁUGI

§ 5.

 1. Usługa DenToGo jest oprogramowaniem służącym do zwiększenia efektywności opieki stomatologicznej, stomatologicznej specjalistycznej, periodontologicznej, ortodontycznej i implantologicznej.
 2. Celem skorzystania przez Klienta z usługi DenToGo Vitals Check, wymagane jest zainstalowanie na urządzeniu mobilnym dedykowanej aplikacji DenToGo
 3. Vitals Check: Aplikacja DenToGo Vitals Check umożliwia wykonanie samodzielnie przez Pacjenta, w oparciu o tutorial udostępniony przez aplikację DenToGo, dokumentacji fotograficznej stanu uzębienia, a następnie za pośrednictwem aplikacji - zgłoszenie przez Pacjenta przedmiotowej dokumentacji fotograficznej stanu uzębienia do dentysty za pomocą urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją DenToGo w celu oceny stanu uzębienia i przeglądu możliwych opcji leczenia Pacjenta.

 

KORZYSTANIE Z USŁUGI DENTOGO W SOLDENT KLINICE ESTETYCZNEJ ORTODONCJI I IMPLANTOLOGII.

§ 6.

 1. W celu skorzystania z usługi DenToGo, Klinika wygeneruje dla Pacjenta indywidualny, interaktywny link umożliwiający dostęp do usługi. Po jego aktywowaniu Pacjent uzyska dostęp do aplikacji dedykowanej do obsługi
  oprogramowania DenToGo.

 2. Celem zainstalowania aplikacji, konieczna jest aktywacja linku.

 3. Celem pełnej aktywacji usługi, niezbędne jest wypełnienie przez Pacjenta formularza znajdującego się w aplikacji poprzez wskazanie następujących danych osobowych:
  • a. imię i nazwisko,
  • b. data urodzenia,
  • c. adres e-mail,
  • d. numer telefonu,
  • e. kod pocztowy.

 4. Celem rozpoczęcia korzystania z usługi, po wypełnieniu formularza pacjent będzie zobowiązany do zapoznania się z treścią checkbox zawierającego informacje o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie przedmiotowego checkbox. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Klinikę w ramach korzystania z aplikacji DenToGo znajdują się w §9 „Przetwarzanie danych Osobowych”.

 5. W aplikacji znajduje się video-tutorial, umożliwiający Pacjentowi samodzielne wykonanie fotografii stanu uzębienia, a następnie, postępując zgodnie ze znajdującą się w aplikacji instrukcją, wgranie dokumentacji do aplikacji i za jej pośrednictwem następnie przesłanie ich do lekarza celem oceny stanu uzębienia i przeglądu możliwych opcji leczenia Pacjenta.

 

OPŁATY


§ 7.

 1. Za korzystanie z usługi DenToGo Soldent Klinika Estetycznej Ortodoncji Implantologii pobiera opłatę.
 2. Opłata wynosić będzie 150,00 zł, przy czym od stałych Pacjentów Soldent Kliniki Estetycznej Ortodoncji i Implantologii pobierana będzie opłata w wysokości 70,00 zł.

 

ZASTRZEŻENIA


§ 8.

 1. Aplikacja DenToGo nie może zastąpić wizyty w gabinecie stomalotogicznym. DenToGo stanowi jedynie narzędzie usprawniające diagnostykę oraz wspomagające proces leczenia Pacjenta. Informacje udzielane przez lekarza w ramach aplikacji DenToGo nie stanowią dokumentacji medycznej o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 2. Podczas korzystania z usługi DenToGo Pacjent nadal musi przestrzegać zaleceń lekarza dentysty. Należy pamiętać, że DenToGo nie zapewnia żadnej diagnozy klinicznej i jest przeznaczone do użytku wyłącznie pod opieką dentysty.

 3. Dentysta dokonujący przeglądu za pomocą aplikacji DenToGo nie udzielił i nie może udzielać żadnych gwarancji ani zapewnień dotyczących wyniku dokonanej analizy stanu uzębienia wynikającej z przesłanej przez Pacjenta dokumentacji fotograficznej i dotyczących zaleceń w zakresie leczenia.

 4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że DenToGo nie jest dostawcą usług medycznych, stomatologicznych ani zdrowotnych oraz nie wykonuje i nie może wykonywać zawodu medycznego, stomatologicznego lub udzielić porady lekarskiej. Pacjent zobowiązany jest przesłać fotografie wyłącznie dotyczące jego stanu uzębienia, o czym zostanie poinformowany przez Klinikę. W razie przesłania
  fotografii stanu uzębienia dotyczącej innej osoby, Pacjent musi legitymować się jej zgodą. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie przez Pacjenta fotografii stanu uzębienia innej osoby bez jej zgody i ewentualnie wynikłą stąd szkodę.

 5. Przesłana przez Pacjenta dokumentacja fotograficzna stanu uzębienia nie stanowi dokumentacji medycznej o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9.

 1. Soldent Klinika Estetycznej Ortodoncji i Implantologii oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, przetwarza dane osobowe w szczególności w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318).

 2. Administratorem danych osobowych jest  Soldent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 7, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000421752, NIP: 5252531834, zwaną w dalszej części „SOLDENT”, (Współadministrowanie) oraz podmioty współpracujące z Soldent na mocy współadministrowania - - Katarzyna Łoza - Sołtyk, lek. stomatolog, prowadząca działalność pod firmą Soldent Ortodoncja Katarzyna Łoza-Sołtyk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie 00-112 przy ul. Bagno 2 lok. usł. 7, nr NIP 7121816129 oraz Krzysztof Sołtyk, prowadzący działalność pod firmą Soldent Implanty Krzysztof Sołtyk wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie 00-112 przy ul. Bagno 2 lok. usł. 7, Nr NIP 1250922445.

 3. Współadministratorem danych osobowych Pacjentów korzystających z usługi DenToGo jest Grupa STRAUMANN.

 4. Aplikacja DenToGo przetwarzać będzie następujące dane osobowe Pacjenta:
  • Imię, nazwisko,
  • Wiek,
  • Adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres korespondencyjny,
  • Rodzaj urządzenia, z którego korzysta Pacjent,
  • identyfikator urządzenia, z którego korzysta Pacjent,
  • zdjęcia ust Pacjenta,
  • skan 3D uzębienia Pacjenta,
  • protokół leczenia zalecony przez lekarza prowadzącego.
 5. Dane osobowe pacjentów korzystających z usługi DenToGo są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne:
  • Utworzenia konta Pacjenta w aplikacji – na podstawie udzielonej za pośrednictwem aplikacji zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO,
  • Przekazywania lekarzowi o stanie zdrowia Pacjenta za pośrednictwem aplikacji - na podstawie udzielonej za pośrednictwem aplikacji zgody w oparciu o art. 9 ust. 2 lit a RODO,
  • Ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie prawnej określonej art. 6 ust. 1 pkt. f RODO,
  • Rozwijania i ulepszania aplikacji DenToGo - na podstawie prawnej określonej art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

 6. Dane osobowe pacjentów mogą być udostępniane innym podmiotom lub osobom przetwarzającym dane w imieniu administratora lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania. Dodatkowo dane mogą być przekazywane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez pacjenta dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom lub osobom, które pacjent wskażecie w swoim oświadczeniu (np. osobo upoważnionym rodzinie, innym bliskim etc.). Ponadto dane osobowe pacjentów mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania SOLDENT tj.: serwisantom systemów informatycznych, kancelariom prawnym, firmom consultingowym i audytorskim. SOLDENT będzie ujawniać ww. podmiotom dane osobowe pacjentów zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. SOLDENT będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. DENTOGO może udostępniać dane osobowe Pacjenta następującym stronom trzecim:

  • Certyfikowani dentyści lub ortodonci;
  • Organizacje zatrudniające certyfikowanych dentystów lub ortodontów;
  • Osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz DENTOGO, takie jak hosting certyfikowanych danych zdrowotnych firm. Tacy dostawcy działający jako podmioty przetwarzające są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i zabezpieczenia przetwarzanych danych.
  • Spółki zależne STRAUMANNGROUP i DENTAL MONITORING.

 7. DENTOGO przeprowadza weryfikację w celu zapewnienia, że ​​przekazy danych są wykonywane w najbezpieczniejszy sposób oraz, że te osoby trzecie podjęły niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych. Niektóre z tych stron trzecich mogą mieć siedzibę za granicą lub mogą przechowywać dane Pacjenta za granicą. W przypadku tych szczególnych transgranicznych transferów danych DENTOGO ustanawia klauzule umowne zapewniające, że te strony trzecie zastosują środki ochronne w stosunku do przetwarzanych danych osobowych pacjenta, które odpowiadają wymogom
  prawnym określonym w kraju Pacjenta.

 8. Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524), tj. będą przetwarzane w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 9. Pacjentom przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdzie, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Pacjentom przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pacjentom przysługuje w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Korzystanie z usługi DenToGo jest w pełni dobrowolne, jednakże podanie ww. danych przez Pacjenta jest niezbędne celem rozpoczęcia skorzystania z usługi DenToGo. W takim przypadku niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z aplikacji i usługi. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez m.in. za pośrednictwem telefonu czy też bezpośrednio w siedzibie administratora.

 11. Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 12. Dane osobowe pacjentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.


W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem IOD lub elektronicznie na adres iod@soledent.pl. Inspektorem Ochrony Danych w SOLDENT jest Pani Dorota Zagajewska.

Zostań pacjentem
centrum Soldent!

(22) 620 10 30
soldent@soldent.pl

ul. Bagno 2 / LU 7 (wejście E), Warszawa