REGULAMIN KONKURS DAMON

REGULAMIN KONKURSU
“Załóż aparat Damon i wygraj voucher o wartości do 3500 zł”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Ormco B. V. Basicweg 20, 3821 BR Amersfoort The Netherlands
oraz Soldent Sp. z o.o. sp.k. ul. Babno 2 LU7, 00-112 Warszawa, NIP: 5252531834. Konkurs
będzie przeprowadzany w okresie od 1.09.2020 do 31.12.2020 (Organizator zastrzega sobie
prawo zakończenia konkursu wcześniej bez podania powodu).
2. W pierwszym tygodniu nowego miesiąca, spośród nadesłanych wpisów, wybrane zostaną 2
najlepsze/najzabawniejsze posty.
3. Uczestnik konkursu wysyła na podany mail soldent@soldent.pl link do zamieszczonego wpisu,
temat wiadomości “KONKURS DAMON”.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega
regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która zdecydowała się na założenie
aparatu DAMON z zamkami ceramicznymi lub metalowymi w Klinice Soldent.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.soldent.pl
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze
Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału
członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo).

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest zrobienie zabawnego posta za pośrednictwem portalu
instagram.com. Post powinien zawierać:
I. oryginalne zdjęcie uczestnika z widocznym założonym aparatem,
II. zabawny opis wraz z dodanym opisem systemu zamków które ma założone,
III. dwa tagi #klinikasoldent #mojaparatdamon
IV. powinien być oznaczony @klinikasoldent
2. W pierwszym tygodniu nowego miesiąca, spośród nadesłanych wpisów, wybrane zostaną 2
najlepsze/najzabawniejsze posty.
3. Nagrodą w Konkursie jest: Voucher do wykorzystania na usługi w Klinice Soldent o wartości:
a) 2000 zł – przy aparacie z zamkami metalowymi
b) 3500 zł – przy aparacie z zamkami ceramicznymi
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej instagram w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu
6. Wśród uczestników konkursu, przez okres 4 miesięcy, wyłoniony zostanie zwycięzca miesiąca
(będą 4 rozstrzygnięcia: za wrzesień w pierwszym tygodniu października, za październik w
pierwszym tygodniu listopada, za listopad w pierwszym tygodniu grudnia i za grudzień w
pierwszym tygodniu stycznia).
7. Do konkursu można dołączyć na każdym jego etapie, w każdym miesiącu.
8. Uczestnik, który wziął udział w konkursie w pierwszym miesiącu, może również wziąć udział
w kolejnych miesiącach trwania konkursu.
9. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech)
dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
10. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: dr Katarzyna Łoza- Sołtyk.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez pacjenta pisemnej zgody na
wykorzystanie jego wizerunku przez gabinet ortodontyczny, w którym jest leczony oraz przez firmę Ormco.
2. W Konkursie wezmą udział tylko te posty, które będą zawierały powyższe informacje,
wszystkie pozostałe posty nie będą brane pod uwagę.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz
w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie