Regulamin świadczenia teleporad

w SOLDENT Centrum estetyczniej ortodoncji i implantologii


§1

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  • Pacjent – osoba fizyczna, w tym również osoba małoletnia, korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w [skrócona nazwa placówki] w ramach Teleporady;
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Specjalista – osoba fizyczna będąca lekarzem, lekarzem dentystą, psychologiem, rehabilitantem, położną, dietetykiem, terapeutą lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
  • Świadczeniodawca – SOLDENT Centrum estetycznej ortodoncji i implantologii, SOLDENT Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2, adres: Bagno 2 lok. usługowy 7, KRS 0000421752, REGON 146135356, nr księgi rejestrowej 000000137190;
  • Teleporada – porada medyczna jako ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane przez Świadczeniodawcę na rzecz Pacjenta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (odpowiednio w formie czatu, wideokonsultacji lub konsultacji telefonicznej, obsługiwanych za pośrednictwem Portalu lub telefonu);
  • Portal – aplikacja dostępna pod adresem internetowym https://tele.medidesk.io/ stanowiąca część systemu teleinformatycznego jako platforma do komunikacji pomiędzy Pacjentem a Specjalistą;
  • Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady; 1. Do Regulaminu zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również: „RODO”),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Świadczeniodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. Akceptując Regulamin, Klient uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku podania numeru telefonu przez Klienta - również na komunikację telefoniczną, prowadzoną przez Świadczeniodawcę w celu realizacji Usługi Telemedycznej oraz w celu przekazywania informacji o zmianach Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§2

 1. Teleporady udzielane są w ramach następujących specjalizacji:
  • Stomatologia zachowawcza;
  • Ortodoncja;
  • Implantologia;
  • Higiena jamy ustnej;
 2. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności:
  • przeprowadzenie zdalnej konsultacji,
  • omówienie wyników badań,
  • udzielenie informacji co do przyjmowanych leków,
  • wystawienie e-Recepty,
  • wystawienie e-Zwolenienie
  • omówienie planu leczenia;
 3. W ramach Teleporady nie mogą być udzielone następujące świadczenia:
  • Tomografia
  • USG
  • Konsultacja stomatologiczna*

 

 1. Teleporady świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego Świadczeniodawcy. Wyciąg z cennika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Warunkiem korzystania z Teleporad jest:
  • rejestracja Pacjenta;
  • akceptacja postanowień Regulaminu;
  • opłacenie usługi.
 3. W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonuje opiekun prawny Pacjenta.
 4. Udzielenie Teleporady wymaga spełnienia następujących warunków technicznych [***].

§3

 1. Rejestracji Pacjenta można dokonać:
 • telefonicznie, pod numerem telefonu 22 620 10 30
 • poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej: soldent.pl.
 • mailowo, pod adresem: soldent@soldent.pl (wymaga potwierdzenia telefonicznego lub w placówce)
 1. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • w przypadku Teleporad za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu online lub połączenia video – adres e-mail;
 • w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego.
 1. W trakcie rejestracji Pacjent wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem Świadczeniodawcy, datę, godzinę oraz formę Teleporady. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 2. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je Specjaliście najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Teleporady. W tym celu Pacjent przesyła konieczną formie dokumentację w za pomocą Portalu. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

§4

 1. Płatność za Teleporadę następuje przed wykonaniem usługi, w jednej z następujących form płatności:
 • przelew bankowy na rachunek nr: ;
 • płatność za pośrednictwem Payu - platformy obsługującej płatności elektroniczne.
 1. Brak płatności przed rozpoczęciem Teleporady stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.

§5

 1. Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia Świadczeniodawcę telefonicznie (nr tel. 22 620 10 30) lub mailowo (adres e-mail: soldent@soldent.pl).
 2. W przypadku rezygnacji z Teleporady na 24h przed rozpoczęciem wizyty, po dokonaniu zapłaty za usługę, Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, Świadczeniodawca niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi. W takim przypadku Pacjentowi przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

§6

 1. Teleporada jest udzielana w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 3. Zmiana terminu lub formy udzielenia Teleporady możliwa jest do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów skazanych w § 3 ust. 1.
 2. W celu wykonania usługi, wyznaczony Specjalista kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie (czat online, połączenie telefoniczne, połączenia video). Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 3. Specjalista weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie rejestracji.
 4. Czas trwania Teleporady wynosi maksymalnie 30 minut. W uzasadnionych przypadkach Specjalista może przedłużyć czas jej trwania.
 5. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy udzielenia Teleporady lub zaprzestania dalszego jej udzielania.
 6. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez pacjenta.
 7. W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego Pacjenta.
 8. Za zgodą Pacjenta, Teleporada może być rejestrowana. W takim przypadku zapis Teleporady dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta na nośniku elektronicznym.

§7

 1. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres ul. Bagno 2 lok. usługowy 7, 00-112 Warszawa, telefonicznie 22 620 10 30, lub na adres poczty elektronicznej soldent@soldent.pl.
 2. Reklamację rozpoznaje się w terminie 7 dni od dnia jej wpłynięcia.

§8

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Soldent Spółka komandytowa, adres:
ul. Bagno 2 lokal usługowy 7 tel 22 620 10 30,  KRS: 0000421752, NIP  5252531834.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: ido@soldent.pl

3) Pani/a dane będą przetwarzane w celu i na podstawie następujących podstaw prawnych:

- realizacji świadczeń zdrowotnych, także na odległość (tzw. telemedycyna) oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie przepisów z przepisami ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO),

- realizacją praw Pacjenta (min. przyjmowanie, archiwizacja oświadczeń Pacjenta, np. upoważnienia) w oparciu o art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta  (art. 6 ust 1 lit c RODO);

- bieżącym kontaktem w związku ze świadczeniem usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora),

- dochodzeniem roszczeń oraz obroną praw z tytułu prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO),

- prowadzeniem ksiąg rachunkowych i spełnianiem obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości).

4) W zakresie informacji związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udzielenia świadczenia. Brak ich wskazanie może uniemożliwić realizację świadczenia.

5) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie usług księgowych, informatycznych, IT, consultingowych, prawnych i audytowych, dostawy rozwiązań technicznych, organizacyjnych, umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych, oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta w ramach realizacji Praw Pacjenta na podstawie obowiązujących przepisów.

6) Pani/a dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez czas realizacji świadczeń, a następnie zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych.  Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa w tym przepisami o rachunkowości jeżeli ma to zastosowanie.

7) Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8) Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

9) Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

10) Administrator informuje, że Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§9

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022.