REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.
 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Soldent Sołtyk spółka komandytowa wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421752,  NIP 5252531834, z siedzibą pod adresem: ul. Bagno 2 lokal usługowy 7, 00-112 Warszawa.
 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą zakładu leczniczego Soldent Kliniką Estetycznej Ortodoncji i Implantologii, wpisanego do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, numer wpisu 000000137190, numer REGON zakładu leczniczego 14613535600026.

 

 • 2

 

Podmiot leczniczy (zwany dalej: Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii) działa na podstawie:

 • powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • umowy spółki;
 • wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • regulaminu organizacyjnego.

 

 

 • 3.

Regulamin obowiązuje:

 • wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;
 • wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

 

 • 4.

Regulamin organizacyjny Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii określa w szczególności:

 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;
 • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonujących działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • organizację i zadania jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz ich wysokość;
 • sposób kierowania jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu.

 

 

 

CELE I ZADANIA PODMIOTU

 

 • 5.
 1. Celem głównym Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług.
 2. Do zadań Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.

 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 • 6.
 1. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii obejmuje:
 • badanie diagnostyczne;
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją (dorośli i dzieci);
 • ortodoncja;
 • protetyka;
 • implantologia;
 • periodontologia;
 • rentgenodiagnostyka;
 • chirurgia stomatologiczna w znieczuleniu miejscowym;
 • chirurgia stomatologiczna w narkozie i sedacji;
 • profilaktyka i higiena jamy ustnej;
 •  

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO

 

 • 7.

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii tworzą komórki organizacyjne prowadzące działalność medyczną:

 • Poradnia stomatologiczna;
 • Poradnia błon śluzowych i chorób przyzębia;
 • Poradnia ortodontyczna;
 • Poradnia protetyki stomatologicznej;
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej;
 •  

 

 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

 • 8.

Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii udziela świadczeń zdrowotnych                                  w pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, pod adresem: ul. Bagno 2, lokal usługowy 7, 00-112 Warszawa.

 

 

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI TYCH ŚWIADCZEŃ W JEDNOSTKACH LUB KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU

 

 • 9.
 1. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii organizuje świadczenia zdrowotne – usługi stomatologiczne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu, w sposób gwarantujący najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 5. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 

 • 10.
 1. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-20.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15:00.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie – 22 620 10 30 lub drogą email – soldent@soldent.pl, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania. Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby wcześniej zapisane na wizytę.
 4. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie zgłoszeń pacjentów oraz informuje pisemnie lub/i ustnie pacjentów o terminie udzielenia świadczenia.
 5. Na standardową wizytę przeznaczony jest czas - 30 minut.  Czas kolejnej wizyty ustala lekarz stomatolog.
 6. Na dzień przed umówionym terminem wizyty do pacjenta wysyłany jest sms przypominający o wizycie, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy wysłanie powiadomienia sms nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii, przy czym za przyczynę niezależną od Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii uważa się w szczególności awarię lub błąd systemu. W przypadku rezygnacji z wizyty pacjent powinien telefonicznie lub drogą email powiadomić o tym recepcję lub lekarza.
 7. Przed pierwszą wizytą pacjent powinien przybyć 15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta oraz wypełnić i podpisać Kwestionariusz Zdrowia.
 8. Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjęcie będzie możliwe za zgodą lekarza.
 9. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii informuje pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu udzielenia świadczenia. Koszty dojazdu pokrywa Pacjent.

 

 

 • 11.
 1. Podczas wizyty lekarz udziela pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu informacji, w formie przystępnej, na temat stanu zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, o możliwych do przewidzenia następstwach ich zastosowania lub zaniechania, o wynikach leczenia oraz rokowaniach.
 2. Przed podjęciem leczenia pacjent musi wyrazić zgodę. Zgodę można wyrazić ustnie lub poprzez takie zachowanie, które nie będzie budziło wątpliwości, że pacjent lub jego opiekun wyrażają zgodę lub odmawiają zgody na czynności zaproponowane im przez lekarza. W przypadku, gdy metoda leczenia lub diagnostyki, która podwyższa ryzyko dla pacjenta niezbędna jest zgoda w formie pisemnej.
 3. Pacjenci małoletni do ukończenia 16 roku życia: przyjmowani są na konsultacje lekarskie i zabiegi wyłącznie w obecności opiekuna prawnego (rodzica), w przypadku braku opiekuna prawnego – w obecności innej dorosłej osoby, która przedstawi pisemną zgodę opiekuna prawnego (rodzica) na badanie dziecka w jej obecności, opiekun prawny może wyrazić stałą zgodę na badanie dziecka w obecności innej dorosłej osoby poprzez złożenie oświadczenia na piśmie.
 4. Pacjenci małoletni od ukończenia 16 do 18 roku życia włącznie: mogą być przyjęci na konsultacje lekarskie i zabiegi bez opiekuna prawnego – pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody opiekuna prawnego. Jednakże małoletni pacjent, który ukończył lat 16, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 5. W przypadku gdy, małoletni pacjent od ukończenia 16 do 18 roku życia działa z rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia swojego sprzeciwu co do udzielenia mu świadczenia zdrowotnego. Jeżeli jego opiekunowie prawni natomiast wyrażą zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego – sprawa trafi pod rozstrzygnięcie sądu rodzinnego i opiekuńczego, który ostatecznie zadecyduje czy małoletni pacjent zostanie poddany świadczeniu medycznemu.
 6. Leczenie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej możliwe jest po uzyskaniu zgody jej przedstawiciela ustawowego. Jeżeli jednak osoba ta jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania, konieczne jest także uzyskanie jej stanowiska.

 

 • 12.
 1. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie. Osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej – nie będącej zagrożeniem zdrowia i życia zapisujemy na najbliższy wolny termin, między pacjentami, na listę rezerwową lub kierujemy na ostry dyżur stomatologiczny, gdzie zostanie udzielona doraźna pomoc. Na kontynuację leczenia zapraszamy ponownie do naszego gabinetu.
 2. W przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz dostatecznie wcześnie uprzedzi o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskaże realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza.
 3. W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz uzasadnia i odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz dentysta może odmówić leczenia (nie będącego zagrożeniem zdrowia lub życia) w następujących przypadkach:
 • pacjent spóźnił się na wizytę powyżej 15 minut i lekarz nie będzie miał odpowiedniej rezerwy czasowej aby go przyjąć;
 • pacjent nie zapisał się z odpowiednim wyprzedzeniem na wizytę, a brak obecnie wolnych terminów;
 • odmówił wypełnienia i podpisania Kwestionariusza Zdrowia (Informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta);
 • pacjent nie zaakceptował i nie podpisał zgody na leczenie;
 • pacjent jest niepełnoletni i przyszedł na wizytę bez opiekuna prawnego;
 • pacjent cierpi na poważne choroby psychiczne, które mogłyby mieć wpływ np. w przypadku leczenia ortodontycznego na osiągniecie sukcesów w leczeniu; inne choroby mogące źle wpływać na leczenie stomatologiczne;
 • pacjent znajdujący się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • trudne przypadki medyczne, których nie wykonuje się w gabinecie stomatologicznym;
 • pacjent nie zgadza się na zastosowanie zabiegów/procedur niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego leczenia;
 • pacjent odmawia zapłaty za usługę stomatologiczną;
 • inne czynniki np. brak poprawnej komunikacji między lekarzem a pacjentem;
 • w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, gdy Pacjenta odmawia udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmawia poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

 

 

 • 13.
 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji  i Implantologii pacjent ma prawo do:
 • poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny;
 • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej;
 • rzetelnej informacji o stanie zdrowia;
 1. Do obowiązków pacjenta należy:
 • przestrzeganie regulaminu porządkowego Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii;
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.;
 • przestrzeganie zaleceń lekarza.
 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w  Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.
 2. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
 3. Kierownik Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta – dokument jest dostępny do wglądu na recepcji.

 

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK LUB KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

 

 • 14.
 1. 1. Do głównych zadań komórek organizacyjnych należy:
 • realizacja zadań Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;
 • kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;
 • dbałość o należyty wizerunek Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii;
 • zapewnienie sprawności funkcjonowania Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;
 • wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
 1. Do podstawowych zadań komórki organizacyjnej: „poradnia stomatologiczna” należy: planowanie i prowadzenie leczenia w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją u dorosłych i dzieci, postawienie diagnozy, przegląd stomatologiczny, prowadzenie dokumentacji medycznej.
 2. Do podstawowych zadań komórki organizacyjnej: „poradnia błon śluzowych i chorób przyzębia” należy: leczenie i profilaktyka chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u dorosłych i dzieci, postawienie diagnozy, określenie kierunku leczenia, prowadzenie dokumentacji medycznej.
 3. Do podstawowych zadań komórki organizacyjnej: „poradnia ortodontyczna” należy: leczenie ortodontyczne dorosłych i dzieci, postawienie diagnozy, określenie kierunku leczenia, prowadzenie dokumentacji medycznej.
 4. Do podstawowych zadań komórki organizacyjnej: „poradnia chirurgii stomatologicznej” należy: leczenie chirurgiczne dorosłych i dzieci, postawienie diagnozy, określenie kierunku leczenia, prowadzenie dokumentacji medycznej.
 5. Do podstawowych zadań komórki organizacyjnej: „poradnia protetyki stomatologicznej” należy: leczenie protetyczne dorosłych i dzieci, postawienie diagnozy, określenie kierunku leczenia, prowadzenie dokumentacji medycznej.
 6. Do podstawowych zadań komórki organizacyjnej: „ rentgenodiagnostyka” należy: wykonywanie małych zdjęć rtg, pantomogramu, cefalometrii i tomografii.
 7. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.
 8. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
 9. Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

 

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 

 • 15.
 1. Udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii przez Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.
 2. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
 • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
 • obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 1. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

(zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta)

 

 • 16.
 1. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).
 2. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniona w najszybszym możliwym terminie lecz nie wcześniej niż po podjęciu czynności zmierzających do jej skompletowania i uzyskaniu stosownych podpisów:
 • do wglądu w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia w siedzibie udzielania świadczeń zdrowotnych, po  wcześniejszym ustaleniu terminu,
 •   poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów,
 • sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym    nośniku danych (płyta CD).
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów..

 

 1. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii nie pobiera opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów .
 2. Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.) ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

 1. Wskazana opłata nie obejmuje kosztów ewentualnej przesyłki, ani innych kosztów związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i wyciągów.

 

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 

 • 17.
 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
 2. Odpłatność za świadczenia zdrowotne odbywa po zakończeniu wizyty pacjenta w recepcji z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Odpłatność za świadczenia zdrowotne w postaci konsultacji, zaistnienia konieczności dopłat do prac protetycznych, a także w przypadku obowiązku uiszczenia opłaty za aparat ortodontyczny jednorazowo lub za kolejny etap, odbywa się przed rozpoczęciem wizyty pacjenta w recepcji. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określa cennik wprowadzony przez kierowników Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii Panią Katarzynę Łoza-Sołtyk oraz Pana Krzysztofa Sołtyk.
 4. W umowie zawieranej z pacjentem, Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii może zastrzec obowiązek uiszczenia przez pacjenta zadatku, który ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez pacjenta, przy czym niestawienie się na wizytę bez jej wcześniejszego odwołania min 24 godz na zabieg wybielania, czy 48 godz na zabieg w znieczuleniu ogólnym (sedacji)  jest uważne za odstąpienie od umowy, Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii może otrzymany zadatek zachować. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii może udzielić gwarancji  na wykonane usługi, na warunkach i w zakresie wskazanym w pisemnym oświadczeniu gwarancyjnym dołączonym do zgody na leczenie lub umowy z pacjentem. Gwarancja może zostać również udzielona indywidualnie przez lekarza, który określa jej warunki i zakres. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień pacjenta  wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.                                                                                                                                      6.   Pacjent może nabyć pakiety rehabilitacyjne, które upoważniają do skorzystania z określonych usług, w określonym limicie. Czas rozpoczęcia realizacji usług rozpoczyna się w momencie zakupu Pakietu. Jeżeli pacjent nie wykorzysta wykupionych usług w okresie ważności Pakietu tj. odpowiednio w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu, nie otrzymuje zwrotu równowartości niewykorzystanych usług. Wykupione usługi wchodzące w skład Pakietu mogą zostać zamienione na inne usługi stomatologiczne pod warunkiem, nie skorzystania z usług objętych Pakietem. W przypadku niewykorzystania usług objętych Pakietem, Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii nie jest zobowiązana do wykonania tych usług po upływie terminu ważności pakietu.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELONE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

 • 18.
 1. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii udziela tylko i wyłącznie odpłatnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Za udzielane świadczenia zdrowotne pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 2 do regulaminu Organizacyjnego
 3. Centrum zastrzega sobie możliwość podniesienia cen, również ustalonych w umowach ortodontycznych, z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności  warunków pracy , których nie dało się przewidzieć w dniu rozpoczęcia leczenia czy podpisania umowy jak np : stanu epidemii , mrozów, upałów,  powodzi, klęsk żywiołowych, które trwają dłużej niż tydzień.

 

 

 

SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI LUB KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU

 

 • 19.
 1. Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii kieruje Katarzyna Łoza-Sołtyk i Krzysztof Sołtyk, zwani dalej kierownikami Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii.
 2. Kierownik Kliniki Estetycznej Ortodoncji i Implantologii Soldent wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje Soldent Klinika Estetycznej Ortodoncji i Implantologii na zewnątrz.
 3. Kierownik Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii kieruje Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii.
 4. Kierownik Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii może powoływać kierowników poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych.
 5. W przypadku powołania kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych, Kierownik Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii określi zakres ich obowiązków oraz udzieli im stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
 6. Podczas nieobecności Kierownika Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii zastępuje go upoważniony przez niego pracownik bądź inna wskazana osoba.

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • 20.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW SOLDENT

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest  SOLDENT SOŁTYK spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 7, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000421752, NIP: 5252531834, zwaną w dalszej części „SOLDENT”, (Współadministrowanie) oraz podmioty współpracujące z Soldent na mocy współadministrowania -    Katarzyna Łoza - Sołtyk, lek. stomatolog, prowadząca działalność pod firmą Soldent Ortodoncja Katarzyna Łoza-Sołtyk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie 00-112 przy ul. Bagno 2 lok. usł. 7,  nr NIP 7121816129 oraz Krzysztof Sołtyk, prowadzący działalność pod firmą Soldent Implanty Krzysztof Sołtyk wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie 00-112 przy ul. Bagno 2 lok. usł. 7,  Nr NIP 1250922445 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe pacjentów są przetwarzane przez SOLDENT w celach:                                                                                a) zdrowotnych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz w celu profilaktyki zdrowotnej na podstawie prawnej określonej w art. 9 ust. 2 lit. c) i h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. (dalej RODO).     

 1. b) realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie prawnej określonej w  6 ust. 1 lit. D i lit. E oraz art. 9 ust. 2 lit. i. RODO, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w wykonaniu obowiązków prawnych nałożonych ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 2. c) Marketingowych po uprzednim wyrażeniu zgody na podstawie prawnej określonej w art. 6 ust. 1 lit f) 
 3. d) Rozliczeń finansowych, w tym ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (na podstawie prawnej określonej art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
 4. e) Dla zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentom, personelowi i osobom współpracującym.

           

 

 

Ponadto, przekazane dane w postaci numeru tel., czy adresu e-mail będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym poinformowania o odwołaniu umówionej wizyty lub zmiany jej terminu, a także w celach obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie złożona co jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem SOLDENT ażeby je przetwarzać. Przekazane dane osobowe w postaci numeru i serii dokumentu tożsamości będą przetwarzane przez Administratora w celu weryfikacji tożsamości w przypadku wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Przekazane dane osobowe w postaci numeru pesel opiekunów prawnych pacjenta będą przetwarzane przez Administratora w celu weryfikacji tożsamości osoby mającej uprawnienia do działania w imieniu pacjenta  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Podmioty, którym mogą być udostępnione Państwa dane osobowe:   

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom lub osobom przetwarzającym dane w imieniu administratora lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania. Dodatkowo dane mogą być przekazywane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez pacjenta dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom lub osobom, które pacjent wskażecie w swoim oświadczeniu (np. osobom upoważnionym rodzinie, innym bliskim etc.). Ponadto dane osobowe pacjentów mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania SOLDENT tj.: serwisantom systemów informatycznych, kancelariom prawnym, firmom consultingowym i audytorskim. SOLDENT będzie ujawniać ww. podmiotom dane osobowe pacjentów zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. SOLDENT będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających 
z RODO. Państwa dane osobowe SOLDENT może  przekazywać do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524), tj. będą przetwarzane w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Dane dot. Stanu zdrowia wskazane w ankiecie wywiadu epidemiologicznego będziemy przetwarzać do   upływu 3 lat od czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych przed COVID-2019.

Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe, będą przetwarzane  wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, oraz będą przechowywane  przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty wizyty zgodnie ze szczegółową  informacją n/t monitoringu dostępną w recepcji.

 

 

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Praktykę Stomatologiczną:

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdzie, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje pacjentom prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pacjentom przysługuje w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Obowiązek podania danych:

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez m.in. za pośrednictwem telefonu czy też bezpośrednio w siedzibie administratora.

Podanie danych dot. aktualnego stanu zdrowia zawartych w ankiecie wywiadu epidemiologicznego jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym  w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem.

Przekazywanie danych:

Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.

Profilowanie:

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie oświadczenie lub skorzystać z przysługujących Pani/Panu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Praktyki Stomatologicznej. W przypadku skierowania ww. korespondencji, Praktyka Stomatologiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Państwu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Państwo przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Państwa w terminie miesiąca o takim wydłużeniu 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:      

W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem IOD lub elektronicznie na adres iod@soldent.pl. Inspektorem Ochrony Danych w SOLDENT jest Pani Dorota Zagajewska 

 

 

 • 21.
  1. Regulamin jest ogólnodostępny w klinice.
  2. Regulamin organizacyjny Soldent Centrum Estetycznej Ortodoncji i Implantologii został nadany przez jego Kierownika i wchodzi w życie z dniem podpisania.
  3. Soldent zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu, poinformowanie o zmianie regulaminu, na stronie internetowej Soldent nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.