KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW SOLDENT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest  Soldent Sołtyk sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 7, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000421752, NIP: 5252531834, zwaną w dalszej części „SOLDENT”, (Współadministrowanie) oraz podmioty współpracujące z Soldent na mocy współadministrowania –    Katarzyna Łoza – Sołtyk, lek. stomatolog, prowadząca działalność pod firmą Soldent Ortodoncja Katarzyna Łoza-Sołtyk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie 00-112 przy ul. Bagno 2 lok. usł. 7,  nr NIP 7121816129 oraz Krzysztof Sołtyk, prowadzący działalność pod firmą Soldent Implanty Krzysztof Sołtyk wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie 00-112 przy ul. Bagno 2 lok. usł. 7,

Nr NIP 1250922445

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe pacjentów są przetwarzane przez SOLDENT w celach:

  1. a) zdrowotnych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz w celu profilaktyki zdrowotnej na podstawie prawnej określonej w art. 9 ust. 2 lit. c) i h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. (dalej RODO).
  2. b) realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie prawnej określonej w  6 ust. 1 lit. D i lit. E oraz art. 9 ust. 2 lit. i. RODO, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w wykonaniu obowiązków prawnych nałożonych ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  3.  c)  Marketingowych po uprzednim wyrażeniu zgody na podstawie prawnej określonej w art. 6 ust. 1 lit a)  RODO
  4. d) Rozliczeń finansowych, w tym ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (na podstawie prawnej określonej art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

 

Ponadto, przekazane dane w postaci numeru tel., czy adresu e-mail będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym poinformowania o odwołaniu umówionej wizyty lub zmiany jej terminu, a także w celach obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie złożona co jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem SOLDENT ażeby je przetwarzać.

Podmioty, którym mogą być udostępnione Państwa dane osobowe:   

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom lub osobom przetwarzającym dane w imieniu administratora lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania. Dodatkowo dane mogą być przekazywane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez pacjenta dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom lub osobom, które pacjent wskażecie w swoim oświadczeniu (np. osobo upoważnionym rodzinie, innym bliskim etc.). Ponadto dane osobowe pacjentów mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania SOLDENT tj.: serwisantom systemów informatycznych, kancelariom prawnym, firmom consultingowym i audytorskim. SOLDENT będzie ujawniać ww. podmiotom dane osobowe pacjentów zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. SOLDENT będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających
z RODO. Państwa dane osobowe SOLDENT może  przekazywać do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524), tj. będą przetwarzane w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Dane dot. Stanu zdrowia wskazane w ankiecie wywiadu epidemiologicznego będziemy przetwarzać do   upływu 3 lat od czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych przed COVID-2019.

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Praktykę Stomatologiczną:

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdzie, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje pacjentom prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pacjentom przysługuje w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obowiązek podania danych:

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora
i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez m.in. za pośrednictwem telefonu czy też bezpośrednio w siedzibie administratora.

Podanie danych dot. aktualnego stanu zdrowia zawartych w ankiecie wywiadu epidemiologicznego jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym
w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem.

Przekazywanie danych:

Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.

Profilowanie:

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie oświadczenie lub skorzystać
z przysługujących Pani/Panu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Praktyki Stomatologicznej. W przypadku skierowania ww. korespondencji, Praktyka Stomatologiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Państwu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Państwo przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Państwa w terminie miesiąca o takim wydłużeniu

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:      

W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem IOD lub elektronicznie na adres iod@soldent.pl. Inspektorem Ochrony Danych w SOLDENT jest Pani Dorota Zagajewska